เมนูหลัก
 
           เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
 
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างทั่วคราว
(ด่วนที่สุด)
     
     
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ
เจ้าหน้าที่บริษัท แลน แอน เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 

  นางจริยาพร สุวรรณมงคล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวันทบุรีกล่าวต้อนรับและนำเสนอ
แผนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้แก่บริษัท แลนด แอน เฮ้าส์ จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่
นายภูมิศักดิ์ สุขแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ ร่วมให้ข้อมูล

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เปิดฝึกอบรม
โครงการพัฒนาแรงงานคนพิการเพื่อรองรับการจ้างงาน
 

  นางจริยาพร สุวรรณมงคล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
คนพิการเพื่อรองรับการจ้างงาน
สาขาการเย็บเครื่องหนัง ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง
ฝึกระหว่างวันที่ 30 ก.ค.57-10 ส.ค.57
ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ )

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์
 

  วันที่ 22 ก.ค. 57 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี นำกิจกรรมการสาธิตอาชีพ
ร่วมงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์
คืนความสุขให้คนในชาติ
ณ บริเวณมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรึ
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการเพื่อรองรับ
 

  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการ
เพื่อรองรับการจ้างงาน สาขาการประกอบและซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง
ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 16-25 ก.ค.57
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ร่วมกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด
จัดฝึกอบรมสาขา "ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวฯ"
 

  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ
บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด จัดฝึกอบรม
สาขา"ปูกระเบื้องโดยใชัวัสดุกาวซีเมนต์
และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
หลักสูตร 12 ชั่วโมง
และสาขา"ก่ออิฐมวลเบาและทำกันซึม
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่"หลักสูตร 6 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฏาคม 2557
ณ วัดยุคันธวาส อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรึ
จัดฝึกอบรมสาขา"การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 "
 

  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
สาขา"การใช้งานโปรมแกรม Microsoft Word 2010"
ให้กับผู้รับการฝึกอบรมของสถาบันการแพทย์แผนไทย

 

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรึ
ร่วมงาน "ขับเคลื่อนการปรองดอง สู่ความสมานฉันท์"
 

  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นำผู้รับการฝึกพนักงานนวดไทย
ให้บริการในงานปรองดองสมานฉันท์
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โดยนายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เข้าตรวจเยี่ยมและแนะนำภารกิจ
 

  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วม
กับหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เข้าตรวจเยี่ยมและแนะนำภารกิจ
ของกระทรวงแรงงาน ณ บริษัท สักทอง (ไทย) จำกัด
ในเครือ SB Furniture Group อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
กล่าวเปิดการฝึกอบรม สาขา "การจัดสวนเบื้องต้น"

  วันที่ 30 มิถุนายน 2557 นางจริยาพร สุวรรณมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
กล่าวเปิดการฝึกอบรม สาขาการจัดสวนเบื้องต้น
ให้กับบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
กล่าวเปิดการฝึกอบรม"การสร้างเว็บไซด์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Joomla"
 

  วันที่ 27 มิถุนายน 2557 นางจริยาพร สุวรรณมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดการฝึกอบรม"การสร้างเว็บไซด์ออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Joomla Vituement"ระยะ
เวลาฝึก 18 ชม. ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557
ให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ต้องการทำ
ธุรกิจผ่านช่องทางร้านออนไลน์
จัดโดยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ร่วมโครงการ "กระทรวงแรงงานพบสถานประกอบกิจการ"
 

  วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมบริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัด
ตามโครงการ"กระทรวงแรงงานพบสถานประกอบกิจการ"

     
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานเปิดฝึกอบรม สาขาการผสมเครื่องดื่ม
 

  นางจริยาพร สุวรรณมงคล ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
สาขาการผสมเครื่องดื่ม ให้กับพนักงาน
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้น จำกัด
ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2
557

     
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการครัวไทยสู๋ครัวโลก
 

  นางจริยาพร สุวรรณมงคล ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครัวไทยสู่ครัวโลก
สาขา 10 เมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ
ให้กับพ่อครัวแม่ครัวฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้น จำกัด
(เมืองทองธานี) จำนวน 2 รุ่น
อบรมระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2
557

     
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครการเพิ่มผลิตภาพแแรงงานฯ
 

  วันที่ 16 มิถุนายน2557 นางจริยาพร สุวรรณมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำ
แก่สถานประกอบกิจการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
ณ บริษัท เช็งฮวดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

     
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรึ
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัด
    

วันที่ 16 มิถุนายน2557 นางจริยาพร สุวรรณมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ตามกรอบตัวชี้วัดของหน่วยงาน ประจำปี 2557
และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี


     
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรึ
ร่วมงาน "ขับเคลื่อนการปรองดอง สู่ความสมานฉันท์"
 

  วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี นำผู้รับการฝึกนวดแผนไทย
ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในงาน"ขับเคลื่อน
การปรองดอง สู่ความสมานฉันท์" โดยมี
นายครรลอง ยุทธชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิด

     
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ
 

  นางจริยาพร สุวรรณมงคล ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
และเจ้าหน้าที่ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ
เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำ
เชิงลึกกับบริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
ในวันที่ 12 มิถุนาย
2557

     
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรึ
เปิดฝึกอบรมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก สาขาอาหารไท
    นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการ
ครัวไทยสู่ครั วโลกสาขาอาหารไทย 4 ภาค
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ส
วัสดิ์


     
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาช่างก่ออิฐและสาขาช่างสีอาคาร ระดับ 1 งสีอา
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิน จัดทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับ
นักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และปวส.
(ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา,ช่างไม้เครื่องเรือน)
ในสาขาข่างก่ออิฐ ระดับ 1 จำนวน 54 คน
ระหว่าวันที่ 20-21 ก.พ.57
และสาขาช่างสีอาคาร ระดับ 1
จำนวน 10 คน ในวันที่ 24 ก.พ.57
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
นนทบุรี

     
 

                 เผยแพร่ download

แบบฟอร์ม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
      - แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (สท.1)
      - แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้าง (สท.4)
      - หนังสือมอบอำนาจ

 
 
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย
รองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
 
          ผู้อำนวยการ ศพจ.
นางจริยาพร สุวรรณมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 
           หน่วยงาน สพภ 1
 
   
          คลังรูปภาพ
 
 
 
 
     
 
          สถิติผู้เยี่ยมชม