ขั้นตอนการใชับริการ
Site Map

ดาวน์โหลดใบสมัคร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

วารสารช่างเมืองนนท์

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสารเพื่อรับรองหลักสูตร
ประกาศกระทรวงแรงงาน

     : คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ประจำปี 2552

 
แบบสำรวจและคำแนะนำแชะ
   
 
 
Down Load แบบฟอร์ม การขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
      
Down Load แบบฟอร์ม แสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
      
Down Load แบบฟอร์ม การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบการ
      
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
Copyright © 2005 by NoN-DSD Team
Contact us : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
62/4 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร.0-2595-4045-8
E-mail : dsd2482@yahoo.com