เกี่ยวกับศูนย์ฯ
ประวัติหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
ภารกิจ
โครงสร้างบุคลากร
แผนที่ตั้ง
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
     
 
  โครงสร้างฝ่าย
ฝ่ายช่วยอำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ฝ่ายส่งเสริม
     
 
  ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
(แบบ กพร.01)
ใบสมัครเข้ารับการฝึก
ทดสอบฝีมือแรงงาน
(แบบ กพร.201)
คำแนะนำสำหรับ
ผู้ประกอบกิจการ
แบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบกิจการ
แบบยื่นประเมินเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
(สท.2)
การยื่นขอจัดตั้งศูนย์ฝีก
อบรมฝีมือแรงงาน
แบบขอรับรอง
หลักสูตร
แผนยุทธศาสตร์
แผนงานปีงบประมาณ 2557
     
 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
การดำเนินการตาม
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
คำแนะนำวิธีการคำนวน
สัดส่วนจำนวนลูกจ้าง
ที่สถานประกอบกิจการ
ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน
ขึ้นไป
สิทธิประโยชน์ในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
     
 
  สถิติเข้าชมเว็บไซด์
หน้าแรก
ผู้ดูแลระบบ
     
 
 
 

   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต จัดทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับ
นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ชั้น ปวช.และปวส.
(ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา,ช่างไม้เครื่องเรือน)
ในสาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 จำนวน 54 คน
ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.57
และสาขาช่างสีอาคาร ระดับ 1
จำนวน 10 คน ในวันที่ 24 ก.พ.57
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย
รองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
 

   นายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
ตามโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย
รองรับครัวไทยสู่ครัวโลก เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง ศพจ.นนทบุรี กับบริษัท อิมแพ็ค
เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยจัดอบรม
ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.57 จำนวน 2 รุ่น
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน
งานแถลงข่าว "ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน"
 

  จังหวัดนนทบุรี จัดงานแถลงข่าว
"ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน" เพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
จังหวัดนนทบุรีของหน่วยงานในจังหวัด
โดยมี นายครรลอง ยุทธชัย รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน ในการนี้
นายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ร่วมรายงานผลการดำเนินงานด้วย

 

  วันที่ 20 ก.พ.57 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา
(สายวิชาชีพ) จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับ
นักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น ปวช./ปวส.
หลักสูตรอาชีพเสริม จำนวน 14 สาขา
รวม 290 คน ณ โรงเรียนจิตรลดา
(สายวิชาชีพ)

 

  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นนทบุรี และมูลนิธิสงเคราเห์เด็กของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับเยาวชน
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน
ในวันที่ 20 ก.พ.57 ณ เทศบาลนนทบุรี

 

  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เปิดฝึกอบรมตามโครงการคลีนิคพัฒนา
ฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพ
แรงงาน สาขาซิลค์สกรีน ระหว่างวันที่
17-19 ก.พ.57 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน
20 คน โดยนายวินัย ขันติวิศิษฎ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมการฝึกและ
ปฏิบัิติการทำซิลค์สกรีนร่วมกับ
ผู้เข้าอบรมด้วย

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
สาขาการทำเครื่องหนัง
 

  นายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เยี่ยมชมการฝึกโครงการคลีนิคพัฒนา
ฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนา
ผลิตภาพแรงงาน สาขาการทำเครื่องหนัง
ระหว่างวันที่ 10-13 ก.พ.57 จำนวน 20 คน
ณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

 

  วันที่ 4 ก.พ.57 นายวินัย ขันติวิศิษฎ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
นนทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบ
อาหารไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 3-6
ก.พ.57 ณ วิทยาัลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

 

  วันที่ 11 ก.พ.57 นายวินัย ขันติวิศิษฎ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประจำปี 2557

 

การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 รอบที่ 1
 

  วันที่ 10 ก.พ.57 นางประภาศรี บุญวิเศษ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 1 เข้าตรวจราชการ
ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2557
รอบที่ 1 จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาการประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ให้กับอาจารย์และนักศึกษาระดับ ปวช.3
จำนวน 28 คน ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 2557

 
  ผู้อำนวยการ ศพจ.
นายวินัย ขันติวิศิษฎ์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นนทบุร
 
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 1 สมุทรปราการ
ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดปทุธานี
ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี
     
 
  เว็บไซด์ในกระทรวง