Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Upgrade Training

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (Upgrade Training)

        “การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน” หมายความว่า การที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ เพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงขึ้น (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2551 : 4) หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ มีข้อกำหนดหลักสูตรคือ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านอาชีพให้กับแรงงานได้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น
เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านอาชีพที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้น และส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่ทำงานอยู่แล้วหรือผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาแล้ว ซึ่งต้องมีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่จะเข้าฝึก ระยะเวลาการฝึก ฝึกโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่จัดฝึกอบรม ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 240 ชั่วโมง
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการบริหารจัดการหรือความรู้เสริมอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติงานในอาชีพหลักของแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานในอาชีพหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว หรือผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาแล้ว  ระยะเวลาการฝึก ฝึกโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่จัดฝึกอบรม ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 240 ชั่วโมง

สาขาการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน  ประกอบด้วย

๑. การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

๒. การทอผ้ามัดหมี่

๓. การเกินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

๔. การซ่อมรถจักรยานยนต์

๕. ช่างซ่อมเครื่องยนต์

๖. ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน

๗. การเชื่อมไฟฟ้า ชิ้นงานไม่เกิน ๖ มม.

๘. ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

๙. ช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่

๑๐. ช่างไม้ก่อสร้าง

๑๑. ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม

๑๒. การปูกระเบื้อง

๑๓. ช่างก่ออิฐ – ฉาบปูน

๑๔. การทำม้านั่งปูนสนามชุดไม้เทียม

๑๕. การปั้นโอ่งซีเมนต์

๑๖. การบำรุงรักษารถไถนาเดินตาม

๑๗. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

๑๘. ช่างแต่งผมสตรี

๑๙. การออกแบบลายกระติบข้าว

๒๐. การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ

หลักฐานการสมัครฝึกอบรม  ประกอบด้วย

          ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด

         ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

         ๓. สำเนาวุฒิการศึกษา ๑ ชุด

         ๔. รูปถ่าย ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ

         ๕. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ระยะเวลาในการสมัครฝึกอบรม

     การับสมัครฝึกอบรมจะแยกเป็น  ๒  กรณี  คือ

           ๑. มาสมัครที่ศูนย์ฯ รับสมัครตลอดเวลา 

           ๒. สมัครผ่านชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลุ่ม มีวิธีการ ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าฝึกอบรม และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ และรวบรวมกลุ่มเป็นหมายที่มีความประสงค์จะเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานงานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเรื่องรายละเอียดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พบกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย เอาสารเกี่ยวกับการสมัคร ช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม และสถานที่ฝึกอบรม (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือนอกสถานที่)

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร และประกาศผลการสอบคัดเลือก จัดปฐมนิเทศ และดำเนินการผู้เข้ารับการฝึกในสถานที่ และในสถานประกอบการจนจบหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามผลการมีงานทำของผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

 

๒.๔  สถานที่รับสมัครการฝึกอบรม

                    สถานที่รับสมัครแยกออกเป็น  ๒  กรณี  คือ

๑. มาสมัครฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น ๑ตึกอำนวยการ เลขที่ ๓๕๕  หมู่ ๑๔ ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  โทร.๐๔๒ ๔๙๕ ๐๗๘-๙

๒. สมัครผ่านชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลุ่ม สมัครได้ที่ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ทำการหัวหน้าชุมชน โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องรายละเอียดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึก ใบสมัครเข้าฝึกอบรม เอกสารประกอบการสมัคร เป็นต้น

                             

            ๒.๕  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

                         ค่าธรรมเนียม สมัครเข้ารับการฝึกอบรม  ๕ บาทต่อชั่วโมง ในแต่ละสาขาช่าง ชั่วโมงการฝึกอาจไม่เท่ากัน