Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

ความเป็นมา การก่อตั้ง

 

ประวัติการก่อตั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย

 

                ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เริ่มก่อสร้างขึ้นในปีงบประมาณ 2538 สร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2540 ในพื้นที่ 30 ไร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจาก กรมประชาสงเคราะห์ ราคาประเมินของที่ดินในขณะนั้นไร่ละ 3 ล้านบาท งบประมาณก่อสร้าง 22 ล้านบาท ประกอบด้วย

               1.อาคารตึกอำนวยการ 1 หลัง

               2.อาคารปฏิบัติงานช่าง 3 หลัง

               3.อาคารพัสดุกลาง  1 หลัง

               4.อาคารโรงอาหาร 1 หลัง

               5.อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น 1หลัง

               6.บ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 28 หลัง

               7.หอพักผู้รับการฝึกชาย 2 ชั้น 1 หลัง

               8.หอพักผู้รับการฝึกหญิง 2 ชั้น 1 หลัง

ติดตั้งเครื่องจักรระยะแรกประมาณ 1.5 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2544 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานช่างเพิ่มอีก 2 หลัง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เริ่มเปิดดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 และปัจจุบัน ศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB) ทำหน้าที่ฝึกอาชีพในสาขาช่างต่างๆ และในสาขาที่มิใช่ช่างให้แก่เยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และผู้ว่างงานที่ต้องการมีอาชีพ หรือต้องการพัฒนาฝีมือและทักษะในสาขาอาชีพเพื่อโอกาสในการมีงานทำที่มั่นคงและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น