ผิดพลาด

โครงการ "แรงงานสัญจรเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้สถานประกอบกิจการ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นายมนู  วังข้าว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมโครงการ "แรงงานสัญจรเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้สถานประกอบกิจการ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)พร้อมจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ" จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพโครงการ แรงงานสัญจร  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพโครงการ แรงงานสัญจร  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด