มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับการลงทุนไทย-ลาว-เวียดนาม

 

ทดสอบเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต

เป็นการทดสอบวัดระดับฝีมือความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของแรงงานหรือผู้ที่จะทดสอบระดับความสามารถของตนเอง

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต

-เป็นการวัดความสามารถของตนเองว่ามีฝีมืออยู่ในระดับใด

-มีโอกาสหางานทำได้ง่ายเพราะเป็นหลักฐานเพื่อสมัครงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

-เป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของหน่วยงานราชการและเอกชน

-เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงานในบริษัท/สถานประกอบการที่มีการกำหนดจากคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่ให้มีพนักงานต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อประกันคุณภาพในฝีมือไว้

-ผู้ปฏิบัติงานมีฝีมือตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกับภาครัฐร่วมกันกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน

-เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงฝีมือให้สูงขึ้น

-เพิ่มโอกาสในการได้งานทำหรือเปลี่ยนงาน

-พนักงานสามารถเลื่อน / ปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ตามลำดับชั้นของฝีมือ

- เพิ่มโอกาสให้พนักงานผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานและเข้าบรรจุงานได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่าแรงงขั้นต่ำ

-เพิ่มโอกาสในการปรับตำแหน่งหรือค่าจ้าง

-สร้างความเชื่อมั่นด้านฝีมือให้กับตนเอง นายจ้างและลูกค้าให้เรียกใช้บริการ

-สร้างความมั่นคงและก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

-ผู้ที่ไม่สามารถเข้าบรรจุงานสามารถกลับเข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งงานนั้นๆได้

สาขาที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหารดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต

  1. สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
  2. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
  3. สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
  4. สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
  5. สาขาช่างก่ออิฐ
  6. สาขาช่างฉาบปูน
  7. สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า
  8. สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต

1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

 

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ช่องทาง การร้องเรียน ร้องทุกข์ ศพจ.มุกดาหาร 326 ม.2 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042-643765-7

มุมข่าว ทยรัฐ เดลิินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ ์์ มุมบันเทิง

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน และศพจ.ในเครือข่าย
Last updated: Tuesday, 07-Sep-2010
คุยกับ webmaster of_anusorn@hotmail.com
| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม |Download เอกสาร | รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวักมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-643765-7 โทรสาร.042-643769