...มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับการลงทุนไทย-ลาว-เวียดนาม....

 

แจ้งเตือนสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
******************************
1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ (แบบ สท 1 และ สท 4) เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (กรณีมีสาขาให้นับรวมจำนวนลูกจ้างของทุกสาขามารวมกันและขึ้นทะเบียนณ หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่)
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม ในแต่ละปีให้ครบตามสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างเฉลี่ยในระหว่างปีนั้น โดยให้ยื่นขอรับรองหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 60 วันนับแต่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม ทั้งนี้การฝึกอบรมในช่วงเวลา 18 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคมต้องยื่นขอรับรองไม่เกินวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไปต่อนายทะเบียน (กรุงเทพมหานคร ยื่น ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพวัดธาตุทอง ต่างจังหวัด ยื่นได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคหรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด)
* กรณีดำเนินการฝึกเอง (Inhouse Training) ให้ยื่นแบบ ฝย/ฝป 1, 2-1, 3
* กรณีส่งฝึกภายนอก (Public Training) ให้ยื่นแบบ ฝย/ฝป 1, 2-2
* ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจากนายทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้กับกรมสรรพากรได้เพิ่มอีก 100% ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) สำหรับการฝีกยกระดับฝีมือแรงงานกรณีการดำเนินการฝึกเอง ส่วนกรณีส่งฝึกภายนอกนายทะเบียนจะให้ความเห็นชอบเฉพาะหลักสูตรเพื่อนับสัดส่วนประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายให้ยื่นต่อกรมสรรพากรโดยตรง
หากผู้ประกอบกิจการรายใดยื่นขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเกินกว่า 60 วันนับแต่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม หรือเกินวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไปกรณีฝึกอบรมในช่วงเวลา18 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะไม่รับหลักสูตรไว้พิจารณาซึ่งอาจทำให้สัดส่วนที่จะต้องประเมินเงินสมทบไม่ถึง 50% และต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งไม่สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีกับกรมสรรพากรได้ในกรณีดำเนินการฝึกเอง
3. ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (แบบ สท 2) พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการฝึกอบรมฝีมือแรงงานประจำปีนั้นๆ ที่ออกโดยนายทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
ผู้ประกอบกิจการรายใดที่ยื่นขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานประจำปี 2552 ไว้ ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และยังไม่ได้รับหนังสือรับรอง ให้ติดต่อรับหนังสือรับรองเพื่อนำไปยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2552 (สท2) ต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
02 245 1707 ต่อ 415,416,402

การนำค่าใช้จ่ายจากการฝึกอบรมลูกจ้างไปขอ ยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ผู้ประกอบกิจการ)

1. การฝึกอบรมให้ลูกจ้างของตน (ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน กรณีดำเนินการฝึกเอง) สามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มอีก 100% ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 ทั้งนี้หลักสูตรและค่าใช้จ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ก่อนนำไปยื่นต่อกรมสรรพากร

2. การส่งลูกจ้างของตนไปรับการฝึกอบรมภายนอก (ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน กรณีส่งไปฝึกอบรมกับสถานฝึกอบรมอื่น) สามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มอีก 100% ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 นายทะเบียนจะให้ความเห็นชอบเฉพาะหลักสูตรเพื่อนับสัดส่วนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายให้ยื่นต่อกรมสรรพากรเองโดยไม่ต้องขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

 

 

 

| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | Download เอกสาร | รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 326 หมู่ 2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร. 042-643765 -7 โทรสาร.042-643-769