...มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับการลงทุนไทย-ลาว-เวียดนาม....

 

การส่งเสริมสถานประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงานตรมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

สาระสำคัญและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 คือการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวคือผู้ประกอบกิจการใดไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรม พานิชกรรมหรือด้านอื่น ถ้าหากมีการจัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

ตามประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม พานิชกรรมหรือธุรกิจอย่างอื่น ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปทุกท้องที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่เกินร้อยละหนึ่งของค่าจ้างที่ผู้ประกอบกิจการจ่าย แต่ถ้าผู้ประกอบกิจการมีการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละห้าสิบของลุกจ้างทั้งหมด สถานประกอบกิจการไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

 

| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | Download เอกสาร | รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 326 หมู่ 2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร. 042-643765 -7 โทรสาร.042-643-769