...มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับการลงทุนไทย-ลาว-เวียดนาม....

 

ลูกจ้างที่มีสิทธิจะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

1. ลูกจ้างต้อง ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติใน 22 สาขาอาชีพ ไม่ว่าก่อนหรือหลังประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

2. ตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่นายจ้างให้ทำงานต้องใช้ทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดับตามที่ลูกจ้างผ่านการทดสอบ ไม่ว่าจะครอบคลุมมาตรฐานฝีมือนั้นทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม

3. หากประสงค์จะใช้สิทธิ ให้ยื่นหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบฯในสาขาอาชีพและระดับนั้นแก่นายจ้างโดยเร็ว

4. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างตามอัตราในประกาศนี้ให้แก่ลูกจ้างนับแต่วันที่นายจ้างได้รับหนังสือรับรอง

 

 

 

 

 

| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | Download เอกสาร |รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 326 หมู่ 2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร. 042-643765 -7 โทรสาร.042-643-769