มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับการลงทุนไทย-ลาว-เวียดนาม

KM การบริหารจัดการความรู้

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช ้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

การจัดการความรู้ในองค์กรหมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

ดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ

• ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน(TacitKnowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่นทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคน จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม

• ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ให้ดียิ่งขึ้น

• หน่วยงานจะต้องมีการจัดให้มีห้องสมุด KM หรือ Web KM และแสดงให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

องค์ความรู้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ปี 2553

 

มุมข่าว ทยรัฐ เดลิินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ ์์ มุมบันเทิง

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน และศพจ.ในเครือข่าย
Last updated: Friday, 10-Sep-2010
คุยกับ webmaster of_anusorn@hotmail.com
| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม |Download เอกสาร | รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวักมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-643765-7 โทรสาร.042-643769