** แจ้งเตือนการติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ด้านล่าง)**       

ระบบควบคุมภายใน

ปี: 2558
ประเภท
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด ก่อน-ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน หนังสือเวียน
ขอ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงในระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" โครงการ/ประชุม/สัมมนา
ปี: 2557
ประเภท
คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของวิทยากรเมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 คู่มือ
สรุปการทำ workshop การสัมมนาควบคุมภายในเมื่อวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2557 โครงการ/ประชุม/สัมมนา
กรจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายงาน
บรรยากาศการสัมมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ โครงการ/ประชุม/สัมมนา
ปี: 2556
ประเภท
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อื่นๆ
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน -ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (update 19/03/2556) รายงาน
รายงานการควบคุมภายในของกรม รายงาน
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย โครงการ/ประชุม/สัมมนา
ตัวอย่างร่างหลักเกณฑ์ อื่นๆ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" โครงการ/ประชุม/สัมมนา
การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หนังสือเวียน
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อื่นๆ
ปี: 2547
ประเภท
แบบฟอร์ม ป.ย. แบบฟอร์ม
คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ 6 คู่มือ
เอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามระเบียบข้อ 5 คู่มือ
ปี: 2548
ประเภท
รายงานการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 รายงาน
ปี: 2549
ประเภท
รายงานการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 รายงาน
ปี: 2550
ประเภท
รายงานการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 รายงาน
ปี: 2551
ประเภท
แบบประเมินการควบคุมภายในด้านการคลัง (หน่วยงานที่ต้องจัดทำ ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด) แบบฟอร์ม
รายงานการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รายงาน
ปี: 2552
ประเภท
รายงานการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รายงาน
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่องการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ โครงการ/ประชุม/สัมมนา
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2552 รายงาน
หนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน คู่มือ
หนังสือกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารที่ รง 0408/ว876 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หนังสือเวียน
สรุปสาระสำคัญของหนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน หนังสือเวียน
การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนังสือกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร ที่รง0408/ว623 ลงวันที่ 8 กันยายน 2552 หนังสือเวียน
Power Point แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คู่มือ
ปี: 2553
ประเภท
การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หนังสือเวียน
หนังสือกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารที่ รง 0408/ว02808 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน หนังสือเวียน
รายงานการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รายงาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำรายงานการควบคุมภายในรูปแบบใหม่” โครงการ/ประชุม/สัมมนา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการควบคุมภายในเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร” โครงการ/ประชุม/สัมมนา
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย คู่มือ
ปี: 2554
ประเภท
รายงานการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รายงาน
การจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน- ระดับส่วนย่อย (แบบติดตาม ปย. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน หนังสือเวียน
การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2554 หนังสือเวียน
ปี: 2555
ประเภท
การจัดวางระบบควบคุมภายในของกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงที่เหมือนกันของหน่วยงาน ในภูมิภาค (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) หนังสือเวียน
การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนังสือเวียน
การจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน หนังสือเวียน
รายงานการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2556) รายงาน
ปี:
ประเภท
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อทำรายงานการควบคุมภายใน (work shop)