** แจ้งเตือนการติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ด้านล่าง)**       

การปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Sticky

พ.ย.
17

การปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557) ก่อนการอุทธรณ์ Sticky

พ.ย.
06

ตามหนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0408/ว13715 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน โดยขอให้หน่วยงานตรวจสอบคะแนน ผลการประเมิน และแจ้งยืนยันคะแนนผลการประเมินตามที่แจ้ง คลิ๊ก หนังสือเวียน 

หลักเกณฑ์การขออุธรณ์คะแนนผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด

powerpoint บรรยายรองรับการปรับบทบาทใหม่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 Sticky

พ.ย.
04

เอกสารประกอบการบรรยายรองรับการปรับบทบาทใหม่เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ e-mail ประสานงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Sticky

ต.ค.
29

สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ e-mail สำหรับเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการให้ประสานงานได้ที่ msdu.dsd@gmail.com สำหรับเรื่องควบคุมภายในและโครงสร้างประสานงานได้ที่ kratay_777@hotmail.com 

บรรยากาศการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2557 Sticky

ต.ค.
29

ผ่านไปแล้วกับการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. - 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธีรพล  ขุนเมือง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุม

บรรยากาศการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน Sticky

ต.ค.
29

ผ่านไปแล้วกับการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธีรพล ขุนเมือง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุม 

ฝากให้ช่วยคิดวงจรและหน่วยรับผิดชอบ Sticky

ต.ค.
01

วงจรและหน่วยรับผิดชอบเป็นองค์ความรู้ฝากให้ช่วยกันคิดครับ

สรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Sticky

ก.ย.
17

สรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กรจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Sticky

ก.ย.
10

การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (จัดส่งเอกสารให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557)

1. แบบ ปย.1

2. แบบ ปย.2

3. แบบติดตาม ปย.2

โดยจัดส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

หน้า

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งค่า RSS