** แจ้งเตือนการติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ด้านล่าง)**       

กรจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Sticky

ก.ย.
10

การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (จัดส่งเอกสารให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557)

1. แบบ ปย.1

2. แบบ ปย.2

3. แบบติดตาม ปย.2

โดยจัดส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

สรุปการทำ workshop การสัมมนาควบคุมภายในเมื่อวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2557 Sticky

ก.ย.
05

สรุปการทำ workshop แต่ละกลุ่มในการฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด เอกสารส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 Sticky

ก.ย.
04

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 12 เดือน)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องจัดส่ง

1.รายงาน SAR จำนวน 2 ชุด (เย็บเล่ม 1 ชุด และไม่เย็บเล่ม 1 ชุด) พร้่อมหลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย

การติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน Sticky

ก.ย.
04

รายละเอียดการจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน

หนังสือเวียน คลิก

 

ประชุมคณะทำงานประสานงาน การทบทวน บทบาทภารกิจฯ ครั้งที่ 11/2557 Sticky

ส.ค.
28

ผ่านไปแล้วกับการประชุมคณะทำงานประสานงานการทบทวน บทบาทภารกิจด้านการพัฒนากำลังแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 11/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.-14.00 น. โดยมีดร.ชุมพล  เจริญพรวัฒนา รองผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมและการบริหารก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

บรรยากาศการประชุมคณะทำงานศึกษา ทบทวนบทบาท ภารกิจด้านกำลังแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2557 Sticky

ส.ค.
22

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการประชุมคณะทำงานศึกษา ทบทวนบทบาท ภารกิจด้านกำลังแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีอธิบดีเป็นประธานการประชุม  

คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของวิทยากรเมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 Sticky

ส.ค.
05

คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของวิทยากรที่ใช้บรรยายเมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

บรรยากาศการสัมมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ Sticky

ก.ค.
30

ผ่านไปแล้วสำหรับการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบการจัดทำรายงานการควบคุมภายในคงได้รับความรู้หลายอย่างทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานนะครับ ส่วนเอกสารดาวโหลด workshop อดใจรออีกนิดนะครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตรวจสอบถ้าเสร็จจะรีบเผยแพร่ทันทีครับ

*** หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งตารางสรุปผล (รอบ 9 เดือน) ปี 57 Sticky

ก.ค.
17

*** หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม รอบ 9 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (18 ก.ค.57) กำหนดส่ง 10 ก.ค. 57***

กรุณาส่ง ตารางสรุปฯ รอบ 9 เดือน ด่วนค่ะ***

1. สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

หน้า

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งค่า RSS