** แจ้งเตือนการติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ด้านล่าง)**       

กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ Sticky

ก.พ.
27

กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ Sticky

ก.พ.
24

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ รายละเอียดดังเอกสารดาวโหลด

คู่มือการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ของแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องการ ส่วนที่ 4 ถึง 6 Sticky

ก.พ.
18

คู่มือการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ของแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คู่มือการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ของแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องการ ส่วนที่ 1 ถึง 3 Sticky

ก.พ.
18

คู่มือการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ของแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องการ ส่วนที่ 1 ถึง 3 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ตารางค่าน้ำหนักคะแนนแยกรายตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 3) ของสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน Sticky

ก.พ.
18

ตารางค่าน้ำหนักคะแนนแยกรายตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 3) ของสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0408/ว01603 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 Sticky

ก.พ.
16

หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0408/ว01603 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 Sticky

ก.พ.
16

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีอธิบดีเป็นประธานในการประชุม รายละเอียดในการประชุมเจ้าภาพตัวชี้วัดได้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการดำเนิน การในการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้การจัดทำตัวชี้ วัดของหน่วยงานภายในกรมบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวก็ผ่านไปได้ ด้วยดี

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 Sticky

ก.พ.
12

กำหนดส่งคำรับรองฯ ประจำปี 2558 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

 

        การลงนามจะลงนามระหว่างอธิบดีกับหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งนี้อธิบดีมีการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน     ตามคำสั่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ รง 0415/ว 4265 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ศพจ.และ สพภ. ใช้คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง ผู้ทำคำรับรอง       กับ ผู้รับคำรับรอง : อธิบดี)

 

ประชาสัมพันธ์การปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการทำให้ประเทศไทยพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง Sticky

ก.พ.
10

ประชาสัมพันธ์การปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการทำให้ประเทศไทยพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์เอกสารกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Sticky

ก.พ.
09

ประชาสัมพันธ์กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หน้า

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งค่า RSS