** แจ้งเตือนการติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ด้านล่าง)**       

การประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 Sticky

พ.ค.
20

การประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลการประชุมคือยืนยันรับรองคู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3/2558 Sticky

พ.ค.
18

การ ประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558  ครั้งที่ 3/2558 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุง/แก้ไขร่างคู่มือเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้า ใจและได้รับประโยชน์สูงสุด และพร้อมในการนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารเพื่อรับรองคู่มือต่อไป

การสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 Sticky

พ.ค.
18

การ สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558  ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. – 16.30 น.  ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมเสนอคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับ ประชาชน นำมาพัฒนา/ปรับปรุง (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนต่อไป

หนังสือนำส่ง แบบฟอร์ม sar 6 เดือน กรอบการประเมินผลอัพเดตล่าสุดปี 2558 Sticky

เม.ย.
11

หนังสือนำส่ง แบบฟอร์ม sar 6 เดือน กรอบการประเมินผลอัพเดตล่าสุด  ปี 2558 สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ใหม่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามนี้นะครับ คลิก

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558" Sticky

เม.ย.
08

ขอ เชิญเข้าร่วมสัมมนา "ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"

ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

การประชุมคณะทำงานยกร่างคู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ อำนวยความสะดวกปี 2558 Sticky

เม.ย.
07

การประชุมคณะทำงานยกร่างคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ภายใต้ภารกิจของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มติที่ประชุม ได้ยกร่างคู่มือที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ฉบับส่วนที่เหลือให้ยกร่างในการประชุมครั้งต่อไป

คู่มือการดำเนินงาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการมีงานทำผ่านระบบทวิภาคี/ไตรภาคี Sticky

มี.ค.
29

คู่มือการดำเนินงาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการมีงานทำผ่านระบบทวิภาคี/ไตรภาคี รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยายการปรับบทบาทใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 3 เม ย 58 แก้ไข 3 เมย 58 หลังบรรยาย Sticky

มี.ค.
26

เอกสารประกอบการบรรยายการปรับบทบาทใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 3 เม.ย. 58 รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด แก้ไข 3 เมย 58 หลังบรรยาย

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด ก่อน-ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน Sticky

มี.ค.
20
หนังสือเวียน

หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0408/ว03367 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

หน้า

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งค่า RSS