** ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ด้านล่าง)**       

การปรับบทบาทรองรับโครงสร้างใหม่เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Sticky

Mar
28

การปรับบทบาทรองรับโครงสร้างใหม่เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

Posted By admin read more

ความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Sticky

Mar
26

รายละเอียดความคืบหน้าการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทธศาสตร์ประเทศ ฉบับปรับปรุง Sticky

Mar
21

ยุทธศาสตร์ประเทศฉบับปรับปรุงรายละเอียดดังเอกสารแนบ หากมีข้อคิดเห็นใดหรือข้อเสนอแนะ ประสานมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 022470303 โทรสาร 022470303

Posted By admin read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่มือ-วางแนวทางปฏิบัติรองรับการปรับบทบาทใหม่ 4 ด้าน (บริหารนโยบาย/แผนงาน/เงิน กำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน ปฎิบัติการ) Sticky

Mar
21

คู่มือ-แนวทางปฏิบัติรองรับการปรับบทบาทใหม่ 4 ด้าน (บริหารนโยบาย/แผนงาน/เงิน กำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนปฏิบัติการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับบทบาทรองรับโครงสร้างใหม่เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยขับเคลื่อนให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศภายใต้กฎหมายในบทบาท 4 ด้าน Sticky

Mar
20

อันนี้เป็นผังการปรับบทบาทรองรับโครงสร้างใหม่เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยขับเคลื่อนให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศภายใต้กฎหมายในบทบาท 4 บ้าน รายละเอียดดังเอกสารแนบ ซึ่งหากมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอะไรสามารถเสนอความเห็นมาได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร.022470303 โทรสาร 022470303

Posted By admin read more

เอกสารประกอบจากวาระที่ 4.5 เรื่องเพื่อทราบ สรุปการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและความคืบหน้าการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Sticky

Mar
13

ความคืบหน้าการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ผ่านมา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

แจ้งวาระการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1/2557 Sticky

Feb
21

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะจัดประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Posted By admin read more

ร่างตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Sticky

Feb
18ร่างตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากสำนักงาน ก.พ.ร.เป็นการเบื้องต้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานภายใน Sticky

Feb
17เพื่อให้การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ดูแล และติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องฯ จึงได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

สรุปการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและความคืบหน้าในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 Sticky

Feb
04สรุปการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและความคืบหน้าในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน RSS