** แจ้งเตือนการติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ด้านล่าง)**       

การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 ธค 57 Sticky

ธ.ค.
15

การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. – 14.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์   โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการตามบทบาทภารกิจใหม่ ทั้ง 4 ด้าน คือด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านกำกับดูแล ด้านส่งเสริม/ประสานเครือข่าย ด้านดำเนินการเพื่อให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติต่อไป

ผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายในกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557) หลังการอุทธรณ์ Sticky

ธ.ค.
11

 

ผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ของหน่วยงานภายในกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557) หลังการอุทธรณ์

 

             ตามหนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ รง 0408/854 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เรื่อง คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานภายในกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คลิก หนังสือ

 

การปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Sticky

พ.ย.
17

การปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557) ก่อนการอุทธรณ์ Sticky

พ.ย.
06

ตามหนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0408/ว13715 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน โดยขอให้หน่วยงานตรวจสอบคะแนน ผลการประเมิน และแจ้งยืนยันคะแนนผลการประเมินตามที่แจ้ง คลิ๊ก หนังสือเวียน 

หลักเกณฑ์การขออุธรณ์คะแนนผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด

powerpoint บรรยายรองรับการปรับบทบาทใหม่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 Sticky

พ.ย.
04

เอกสารประกอบการบรรยายรองรับการปรับบทบาทใหม่เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ e-mail ประสานงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Sticky

ต.ค.
29

สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ e-mail สำหรับเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการให้ประสานงานได้ที่ msdu.dsd@gmail.com สำหรับเรื่องควบคุมภายในและโครงสร้างประสานงานได้ที่ kratay_777@hotmail.com 

บรรยากาศการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2557 Sticky

ต.ค.
29

ผ่านไปแล้วกับการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. - 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธีรพล  ขุนเมือง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุม

บรรยากาศการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน Sticky

ต.ค.
29

ผ่านไปแล้วกับการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธีรพล ขุนเมือง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุม 

ฝากให้ช่วยคิดวงจรและหน่วยรับผิดชอบ Sticky

ต.ค.
01

วงจรและหน่วยรับผิดชอบเป็นองค์ความรู้ฝากให้ช่วยกันคิดครับ

หน้า

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งค่า RSS