** แจ้งเตือนการติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ด้านล่าง)**       

ร่างกิจกรรมหลักตามบทบาทใหม่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน Sticky

ม.ค.
27

ร่างกิจกรรมหลักตามบทบาทใหม่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

การประชุมการปรับบทบาทภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. Sticky

ม.ค.
19

การประชุมการปรับบทบาทภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในวันศุกร์ที่ 16มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. – 14.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์  ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์การปรับบทบาทของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อตอบสนองการทำงานในอนาคตในการให้บริการประชาชนต่อไป

การประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการรองรับการปรับบทบาทภารกิจใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Sticky

ม.ค.
19

การประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการรองรับการปรับบทบาทภารกิจใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับร่างกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามบทบาทใหม่/แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ หลังการปรับบทบาทของสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานกับสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โดยให้นำกิจกรรม เป้าหมายตัวชี้วัด ไปปรับให้เหมาะสมกับงานเขียนแผนงาน โครงการในปี 2559 ต่อไป

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับบทบาทใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2558 Sticky

ม.ค.
19

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับบทบาทใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์  ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีรองอธิบดี  (นายสิงหเดช ชูอำนาจ) ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับร่างกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามบทบาทใหม่/แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ หลังการปรับบทบาท

 

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับบทบาทใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การปฏิบัติ Sticky

ธ.ค.
30

 

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับบทบาทใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับร่างกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามบทบาทใหม่/แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง

การประชุมที่ปรึกษาและกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 Sticky

ธ.ค.
30

 

การประชุมที่ปรึกษาและกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงการปรับบทบาทใหม่ กรมมอบหมายเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม

องค์ความรู้การทำให้ประเทศไทยพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง Sticky

ธ.ค.
30

องค์ความรู้การทำให้ประเทศไทยพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

องค์ความรู้รายละเอียดการปรับบทบาทเครือข่าย Sticky

ธ.ค.
30

องค์ความรู้รายละเอียดการปรับบทบาทเครือข่าย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ภาพกระบวนการองค์ความรู้ปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างเครือข่าย Sticky

ธ.ค.
30

ภาพกระบวนการองค์ความรู้ปรับบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างเครือข่าย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Sticky

ธ.ค.
22

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งรายละเอียด และหนังสือเชิญประชุมฯ จะแจ้งอีกครั้ง

หน้า

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งค่า RSS