** แจ้งเตือนการติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ด้านล่าง)**       

ประชาสัมพันธ์ e-mail ประสานงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Sticky

ต.ค.
29

สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ e-mail สำหรับเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการให้ประสานงานได้ที่ msdu.dsd@gmail.com สำหรับเรื่องควบคุมภายในและโครงสร้างประสานงานได้ที่ kratay_777@hotmail.com 

บรรยากาศการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2557 Sticky

ต.ค.
29

ผ่านไปแล้วกับการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. - 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธีรพล  ขุนเมือง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุม

บรรยากาศการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน Sticky

ต.ค.
29

ผ่านไปแล้วกับการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำค่างานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธีรพล ขุนเมือง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุม 

ฝากให้ช่วยคิดวงจรและหน่วยรับผิดชอบ Sticky

ต.ค.
01

วงจรและหน่วยรับผิดชอบเป็นองค์ความรู้ฝากให้ช่วยกันคิดครับ

สรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Sticky

ก.ย.
17

สรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กรจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Sticky

ก.ย.
10

การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (จัดส่งเอกสารให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557)

1. แบบ ปย.1

2. แบบ ปย.2

3. แบบติดตาม ปย.2

โดยจัดส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

สรุปการทำ workshop การสัมมนาควบคุมภายในเมื่อวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2557 Sticky

ก.ย.
05

สรุปการทำ workshop แต่ละกลุ่มในการฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด เอกสารส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 Sticky

ก.ย.
04

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 12 เดือน)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องจัดส่ง

1.รายงาน SAR จำนวน 2 ชุด (เย็บเล่ม 1 ชุด และไม่เย็บเล่ม 1 ชุด) พร้่อมหลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย

การติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน Sticky

ก.ย.
04

รายละเอียดการจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน

หนังสือเวียน คลิก

 

ประชุมคณะทำงานประสานงาน การทบทวน บทบาทภารกิจฯ ครั้งที่ 11/2557 Sticky

ส.ค.
28

ผ่านไปแล้วกับการประชุมคณะทำงานประสานงานการทบทวน บทบาทภารกิจด้านการพัฒนากำลังแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 11/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.-14.00 น. โดยมีดร.ชุมพล  พรประภา ประธานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนากำลังคนในระดับชาติ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

หน้า

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งค่า RSS