** แจ้งเตือนการติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ด้านล่าง)**       

คู่มือการดำเนินงาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการมีงานทำผ่านระบบทวิภาคี/ไตรภาคี Sticky

มี.ค.
29

คู่มือการดำเนินงาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการมีงานทำผ่านระบบทวิภาคี/ไตรภาคี รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยายการปรับบทบาทใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 3 เม ย 58 แก้ไข 2 เมย 58 Sticky

มี.ค.
26

เอกสารประกอบการบรรยายการปรับบทบาทใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 3 เม.ย. 58 รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด แก้ไข 2 เมย 58

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด ก่อน-ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน Sticky

มี.ค.
20
หนังสือเวียน

หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0408/ว03367 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 4 เรื่องธรรมาภิบาล Sticky

มี.ค.
09

ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 4 เรื่องธรรมาภิบาล รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 Sticky

มี.ค.
06

คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 364/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 Sticky

มี.ค.
06

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558  ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ Sticky

ก.พ.
27

กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ Sticky

ก.พ.
24

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ รายละเอียดดังเอกสารดาวโหลด

คู่มือการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ของแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องการ ส่วนที่ 4 ถึง 6 Sticky

ก.พ.
18

คู่มือการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ของแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คู่มือการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ของแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องการ ส่วนที่ 1 ถึง 3 Sticky

ก.พ.
18

คู่มือการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ของแรงงานที่สถานประกอบกิจการต้องการ ส่วนที่ 1 ถึง 3 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หน้า

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งค่า RSS