** ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ด้านล่าง)**       

ประชุมคณะทำงานประสานงาน การทบทวน บทบาทภารกิจฯ ครั้งที่ 11/2557 Sticky

Aug
28

ผ่านไปแล้วกับการประชุมคณะทำงานประสานงานการทบทวน บทบาทภารกิจด้านการพัฒนากำลังแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 11/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.-14.00 น. โดยมีดร.ชุมพล  เจริญพรวัฒนา รองผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมและการบริหารก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Posted By admin read more

บรรยากาศการประชุมคณะทำงานศึกษา ทบทวนบทบาท ภารกิจด้านกำลังแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2557 Sticky

Aug
22

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการประชุมคณะทำงานศึกษา ทบทวนบทบาท ภารกิจด้านกำลังแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีอธิบดีเป็นประธานการประชุม  

Posted By admin read more

คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของวิทยากรเมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 Sticky

Aug
05

คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของวิทยากรที่ใช้บรรยายเมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more
Posted By admin read more

บรรยากาศการสัมมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ Sticky

Jul
30

ผ่านไปแล้วสำหรับการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบการจัดทำรายงานการควบคุมภายในคงได้รับความรู้หลายอย่างทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานนะครับ ส่วนเอกสารดาวโหลด workshop อดใจรออีกนิดนะครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตรวจสอบถ้าเสร็จจะรีบเผยแพร่ทันทีครับ

Posted By admin read more

*** หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งตารางสรุปผล (รอบ 9 เดือน) ปี 57 Sticky

Jul
17

*** หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม รอบ 9 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (18 ก.ค.57) กำหนดส่ง 10 ก.ค. 57***

กรุณาส่ง ตารางสรุปฯ รอบ 9 เดือน ด่วนค่ะ***

1. สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

Posted By admin read more

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 Sticky

Jul
15

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

บรรยากาศการประชุมชี้แจงการปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กรฯ Sticky

Jul
10

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมชี้แจงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และกำหนดแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุม

Posted By admin read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 Sticky

Jun
24

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

สรุปผลการปรับบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคำอธิบายการปรับบทบาทใหม่ Sticky

Jun
24

สรุปผลการปรับบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคำอธิบายการปรับบทบาทใหม่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน RSS