** แจ้งเตือนการติดตามรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ด้านล่าง)**       

ผลคะแนนประเมินฯ หน่วยงานภายในกรมฯ รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2558 (หลังอุทธรณ์) Sticky

ธ.ค.
15

ผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558) หลังอุทธรณ์

ตามหนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่รง 0408/1065 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เรื่อง คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานภายในกรม ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิก หนังสือ

ผลคะแนนประเมินฯ หน่วยงานภายในกรมฯ รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2558 Sticky

พ.ย.
06

ผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558)

หนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0408/ว08718 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 Sticky

ก.ค.
06

หนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0408/ว08718 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รายงานการประเมินผลตนเอง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 9 เดือน สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.dsd.go.th/msdu/Region/ShowACT/11177?region_id=5

ขอ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงในระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" Sticky

ก.ค.
03

ขอ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงในระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารดาวโหลด

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปรับปรุงการชี้แจงกรอบฯ Sticky

ก.ค.
01

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ขอให้จัดส่งเอกสารให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 Sticky

พ.ค.
20

การประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลการประชุมคือยืนยันรับรองคู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3/2558 Sticky

พ.ค.
18

การ ประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558  ครั้งที่ 3/2558 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุง/แก้ไขร่างคู่มือเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้า ใจและได้รับประโยชน์สูงสุด และพร้อมในการนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารเพื่อรับรองคู่มือต่อไป

การสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 Sticky

พ.ค.
18

การ สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558  ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. – 16.30 น.  ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมเสนอคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับ ประชาชน นำมาพัฒนา/ปรับปรุง (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนต่อไป

หนังสือนำส่ง แบบฟอร์ม sar 6 เดือน กรอบการประเมินผลอัพเดตล่าสุดปี 2558 Sticky

เม.ย.
11

หนังสือนำส่ง แบบฟอร์ม sar 6 เดือน กรอบการประเมินผลอัพเดตล่าสุด  ปี 2558 สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ใหม่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามนี้นะครับ คลิก

 

หน้า

Subscribe to กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งค่า RSS