วิสัยทัศน์

     จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดเลยให้ได้มาตรฐานในระดับประเทศ และส่งเสริมเครือ ข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

พันธกิจ

  • พัฒนาการฝึกอบรมให้แรงงานมีทักษะ ฝีมือ เพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ
  • ส่งเสริมและทดสอบแรงงานได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานภายในจังหวัด