[ประวัติหน่วยงาน][วิสัยทัศน์ พันธกิจ][โครงสร้างหน่วยงาน][โครงสร้างบุคลากร][ข่าวประชาสัมพันธ์][พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ][ภาพกิจกรรม][ดาวน์โหลดเอกสาร][รายละเอียดหลักสูตร][ติดต่อเรา]

 

 

                    เอกสารที่น่าสนใจ

 

1. เอกสารรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับพัฒนาบุคลากรของ สปก.ภายใต้ พรบ.2545

2.แบบแสดงการส่งเงินสมทบ ประจำปี สท 2

3. แบบฟอร์มยื่นคำรับรองหลักสูตร

4. ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน

5. ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

6. คู่มือการประกันคุณภาพ

7. วีดีโอฝึกอบรมทักษะแรงงาน/วิชาชีพ

 

 

 

 


กลับ