Home 
ประวัติหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างหน่วยงาน 
โครงสร้างบุคลากร 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 
ภาพกิจกรรม 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
รายละเอียดหลักสูตร 
ติดต่อเรา 

 

bar_03.gif

 

นางสาวดารุณี  แป้นเพ็ชร

ผู้อำนวยการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดการให้บริการเว็บไซต์เก่า

เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

http://dsd.go.th/loei

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘

ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมอแรงงานจังหวัดเลย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘

ในสาขาต่างๆดังต่อไปนี้ สาขาช่างซ่อมระบบส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์

ดาวน์โหลดเอกสาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย สอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18-29 กันยายน 2557 กำนดเปิดสอบซองราคา ในวันที่. 30 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ติดต่อบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 042 810 801

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย จัดประชุม กพร.ปจ. ประจำปีงบมาณ 2557

วันที่ 11 กันนยาน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย จัดประชุม กพร.ปจ. ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมภูเรือ

ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) เป็นประธาน

นางสาวดารุณี แป้นเพ็ชร (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย) เป็นผู้กล่าวรายงาน

ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี2557 จำนวน 3 สาขาช่าง

ได้แก่ ช่างเชื่อมประกอบ,ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร,ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 3-5 กันยายน 2557

โดยความร่วมมือ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัด

ได้นำความรู้ความสามารถ ไปประกอบอาชีพในการทำงาน ต่อไป

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดฝึกยกระดับ สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 30 ชั่วโมงให้แก่พนักงาน บริษัท

รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 10 คน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับต้องการของสถานประกอบกิจการ

 

ลงนามถวายพระพร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศพจ เลย เปิดฝึกพูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย) เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษา

ให้แก่แรงงานไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สาขา พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง

19 ก.ค.-2 ส.ค.2557 ฝึกอบรมเฉพาะวันหยุดราชการ โดยมีเข้าอบรมจำนวน 20 คน ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

เพื่อให้กลุ่มได้รับความรู้ และฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน สามารถใช้ในขีวิตประจำวัน

และการทำงานได้ โดย ศพจ เลย ได้มุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายด้านบริการและท่องเที่ยว ของจังหวัดเป็นสำคัญ

การสร้างค่านิยมให้ประชาชนในชาติ

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย พร้อมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ เวลา 8.00 น.

ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายการสร้างค่านิยมให้ประชาชนในชาติ เพื่อกำหนดเป็น

ค่านิยมหลักของคนไทย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดเลย

ศูนย์พัฒนาฝีมือแีรงงานจังหวัดเลย โดยว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ)พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ครั้งที่ 10/2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบ

ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด อีกยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถ

เข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับ

ประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไป

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย จับมือ 3 แขวง สปป.ลาว สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการประชุมสัมมนา

“การบริหารการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ” ให้กับภาครัฐและเอกชน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงเวียงจันทร์

แขวงหลวงพระบางและแขวงไชยบุลี) และจากจังหวัดเลย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี 58 นี้ โดยมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดร.บัวคง นามมะวงค์รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง เป็นประธานและให้การต้อนรับ พร้อมนำผู้เข้าร่วมสัมมนาออกศึกษาดูงาน

ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเลย

 

พิธีปึดฝึกอบรมทักษะแรงงาน/วิชาชีพหลวงพระบาง

พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างจังหวัดเลยกับ 3 แขวง

สปป.ลาว วันที่ 20 มิถุนายน 2557

ณ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพการช่างหลวงพระบาง โดยมีแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมพิธีดังนี้
ฝ่าย สปป.ลาว 
o ท่านรองเจ้าแขวงหลวงพระบาง (ดร.บัวคง นามะวงค์) 
o รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหลวงพระบาง (ท่านบุญเที่ยง สุลิวัน)
o ผู้แทนแขวงไซยะบุรี
ฝ่าย ราชอาณาจักรไทย 
o ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายยิ่งยศ ธนะจันทร์) 
o ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) 
o ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (นายกิจ มหาจุนทการ)

 

พิธีเปิดการฝึกอบรมทักษะวิชาขีพ แขวงไซยะบุลี ตามโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างจังหวัดเลย

พิธีเปิดการฝึกอบรมทักษะวิชาขีพ แขวงไซยะบุลี ตามโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างจังหวัดเลย ราชอาณาจักรไทย

กับ แขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีท่านกาบแก้ว สีบุญมา รองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬา ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ท่านสินทบ ลินทะวงค์ รองหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม ท่านบุญมา ไซยสาน

รองหัวหน้าแผนกพัวพันต่างประเทศ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว พร้อมด้วยท่านคำพัน แสงธรรม เลขาธิการสภาการค้าและอุตสาหกรรม

ผู้แทนจากแผนกการต่างๆ โดยจะฝึกอบรมในสาขา"การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์" ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม

แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

ศพจ.เลย เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดฝึกอบรมโครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

สาขาช่างเทคนิคการปูกระเบื้อง(พื้น) รุ่นที่ 2โดยศูนย์ฯจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 20 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองเขียด

ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยได้รับการสนับสนุนกระเบื้องและปูนซีเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด

และบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหาชน

ศพจ.เลย ฝึกอบรม สาขาช่างเทคนิคการปูกระเบื้อง(พื้น)

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ร่วมกับ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหาชน

ร่วมเปิดฝึกอบรมโครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สาขาช่างเทคนิคการปูกระเบื้อง(พื้น) ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยศูนย์ฯจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2557

มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 20 คน ณ โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีผู้อำนวยการบ้านบ่อเหมืองน้อย เป็นประธาน

ในพิธีเปิดและรับมอบกระเบื้องและปูนซีเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหาชน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดฝึกยกระดับ หลักสูตรพนักงานนวดไทย

ผู้อำนวยการศูนย์พัมนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยได้มอบหมายให้นายเพชรเหล็ก ทองภูธรา (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)

เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน หลักสูตร พนักงานนวดไทย

โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยมุ่งเน้นกลุ่มบริการ-ท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย

เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประชุม ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่าง ไทย - สปป.ลาว 

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย) เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่าง

ไทย - สปป.ลาว ณ ห้องประชุมสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยออกหน่วยเคลื่อนที่ ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย)
มอบหมายให้ นายเพชรเหล็ก ทองภูธร(ห้วหน้าฝ่ายส่งเสริมการทดสอบฝีมือแรงงาน)ออกหน่วยบริการร่วมกับภาครัฐและเอกชน
ในการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โดยมีนายวิโรจน์ จิระรังสรรค์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ศพจ.เลย รับการตรวจการประกันคุณภาพ 

วันที่ 28 เมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

จากคณะกรรมการ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่าย

นำโดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น นายสวรรค์ กุลชนก พร้อมคณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเลย จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับพ่อค้านักธุรกิจในจังหวัดเลย ช่วงเย็นๆหลังเลิกงาน @ ห้องประชุม สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยออกหน่วยเคลื่อนที่ 

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย) มอบหมายให้

นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา(ห้วหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน)ออกหน่วยบริการร่วมกับภาครัฐและเอกชน

ในการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

โดยมีนายวิโรจน์ จิระรังสรรค์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจ

ประมวลภาพ "โครงการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างจังหวัดเลยกับ 3 แขวงของสปป.ลาว

(แขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง ไชยะบุรี) นำคณะความร่วมมือโดย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย)

พร้อมคณะจาก 5 หน่วยงานกระทรวงแรงงาน หอการค้าจังหวัด ตัวแทนจากพานิชย์จังหวัด ตัวแทนจากประชาสัมพันธ์จังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2557 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน หลักสูตร การให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ระหว่าวันที่ 1 - 3 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเลยพาเลซ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย โรงแรมเลยพาเลซ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยเปิดฝึกอบรม โครงการยกระดับฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน คลินิคพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่

เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน หลักสูตร พฤติกรรมการทำงานสู่ความสำเร็จ ให้กับบริษัทโตโยต้าเมืองเลย จำกัด

โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พหรมดำ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด

 

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ให้เกียรติมาเป็น เป็นประธานประชุม แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเลย

ครั้งที่ 1/2557 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พหรมดำ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ร่วมกับ

เทศบาลตำบลน้ำสวย สถานีตำรวจนาดินดำ เปิดฝึกอบรมให้กับ อพปร.

ในเขตพื้นที่ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

โครงการประชุมสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่ายภาค 6 สัญจร ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

โดยมี ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(นายวิชัย คงรัตนชาติ) เป็นประธานและร่วมสัมมนาเชืงปฏิบัติการ ในครั้งนี้

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย รับการตรวจราชการแบบบูรณาการกับสำนักนายกฯ และผู้ตรวจราชการกระทรวง ของจังหวัดเลย โดยมี

กิจกรรมดังนี้ ภาคเช้า เป็นการประชุมเพื่อรายงานแผนงาน/ผลงาน ณ ศาลากลางจังหวัดเลย โดย ศพจ.เลย

ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเลย ให้นำเสนอข้อมูลจุดเน้นด้านด้านแรงงาน และภาคบ่ายเป็นการตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ซึ่ง

ศพจ.เลย ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแผนงานโครงการของ ศพจ.เลย ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ศพจ.เลย

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยร่วมออกบูธ "งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรม"

ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเลย

สัมมนาเชืงปฏิบัติการ "การจัดหาแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัด (7 รูป)

ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(นายวืชัย คงรัตนชาติ) เป็นประธานและร่วมสัมมนาเชืงปฏิบัติการ "การจัดหาแนวทาง

การพัฒนาฝีมือแรงวางของจังหวัดเลยรองรับการแข่งขันระห่างประเทศ" เพื่อหาข้อสรุปโครงการความร่วมมือระหว่าง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

หอการค้าจังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลยและสมาคมธุรกิจการท่องเทียวจังหวัดเลย

— ที่ ฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท@เลย

 

ประมวลภาพ โครงการ "แรงงานก้าวไกล ธารน้ำใจสู่ชุมชน" วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย

ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย นำโดย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ (รองปลัดกระทรวงแรงงาน)พร้อมคณะ มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว


 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานจังหวัดเลย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

วันที่ 23 ธ.ค.56 ณ พิมพ์พรรีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีท่าน ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

กล่าวต้อนรับคณะฯท่าน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายการเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน

โดยท่านหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ การเสวนาด้านเชิงด้านแรงงาน โดยตัวแทนจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

วันที่ 23 ธ.ค. 56 มล.ปุณฑริก สมิติ พร้อมคณะ "แรงงานก้วไกล ธารน้ำใจสู่ชุมชน" ประกอบไปด้วย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลย โดย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

ให้เกียรติมาเป็นประธานในการรับมอบ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

โครงการ "แรงงานก้าวไกล ธารน้ำใจสู่ชุมชน" มีวัตถุประสงค์ในการมอบผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว ให้ประชาชน บ้านบ่อเหมืองน้อย ตำบลแสงภา

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และติดชายแดน สปป.ลาว ทำให้ช่วงฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวเย็นมาก

อีกทั้งการเดินทางไม่ค่อยสะดวกเป็นทางลัดเลาะไปตามภูเขา การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

ได้ตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่อยู่ติดขอบชายแดน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเลย

นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

[Home][ประวัติหน่วยงาน][วิสัยทัศน์ พันธกิจ][โครงสร้างหน่วยงาน][โครงสร้างบุคลากร][ข่าวประชาสัมพันธ์][พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ][ภาพกิจกรรม][ดาวน์โหลดเอกสาร][รายละเอียดหลักสูตร][ติดต่อเรา]

สถานที่ตั้ง 323 บ้านเพีย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000

เบอร์โทร  042 810801  แฟกซ์  042 801093

เว็บไซต์   


Copyright (c) 2008 My Company. All rights reserved.

mattra_806@hotmail.com