ความหมายของ ความรู้และทักษะ

 

ความรู้ (Knowledge) คือ ข้อมูลทื่อยู่ในตัวคนหรืออยู่ในสมอง ซึ่งการฝึกอบรมที่ดี ก็คือ การทำให้ข้อมูลเข้าไปอยู่ในสมองของผู้รับการฝึกให้มากที่สุดจึงจะทำให้ผู้รับการฝึกเกิดการเรียนรู้มากที่สุด ด้วยความรู้ในสมองของคนเรานั้นจะมี 2 ลักษณะ

 1. . การจำ ( Remembering) การเรียนรู้บางอย่างเพียงแต่ให้ผู้รับการฝึกจำได้ก็พอ เช่น สามารถจำได้ว่า ไขควงปากแบนมีลักษณะอย่างไร เป็นต้น ลักษณะของการจำก็คือ การให้ผู้รับการฝึกสามารถบอกได้ท่องได้นั่นเอง
 2. ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง การที่ผู้รับการฝึกสามารถอธิบายได้ เช่น ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น

Cognitive Domain ด้านสติปัญญา ความฉลาด (พุทธิพิสัย)

 1. รู้
 2. เข้าใจ
 3. นำไปใช้ (ประยุกต์)
 4. วิเคราะห์
 5. สังเคราะห์
 6. ประเมินผล

การนำความรู้ไปใช้นั้นสามารถแยกได้ 3 ระดับ คือ

 1. Recall Knowledge คือ การนำความรู้ไปใช้ในระดับของการจำ เช่น จำได้ว่า 2X2=4 เป็นต้น
 2. Applied Knowledge คือ การใช้ความรู้ในขั้นประยุกต์เช่น การที่สามารถอธิบายได้ว่า เหตุใด 2 x 3 จึงมีค่าเท่ากับ 6 เป็นต้น
 3. Transfer Knowledge คือ การนำความรู้ไปใช้ในระดับการส่งถ่ายความรู้เช่น ผู้รับการฝึก เรียนรู้สูตรการคูณเพียงแค่แม่บทที่ 12 แต่ผู้รับการฝึกสามารถตอบไค้ว่า 13 x 3 = 39 เป็นต้น การนำ ความรู้ไปใช้ในระดับนี้จะรวมไปถึงการวิเคราะห์(Analysis) การสังเคราะห์(Synthesis) และ ประเมินผล (Evaluation) ตามแนวของ Bloom’s Taxonomy

ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถทางกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ผู้รับการฝึกสามารถ ทำงานได้ด้วยความคล่องแคล่ง ซึ่งการพิจารณาว่าผู้รับการฝึกมีทักษะดีหรือไม่นั้นสามารถดูได้ด้วย ตัวแปร 3 ตัว คือ เวลาที่ใช้ปฏิบัติ การสังเกตขณะปฏิบัติงาน และผลของงาน

การวิเคราะห์งานย่อย (Task Analysis)

 

การวิเคราะห์งานจะทำให้เราได้ทราบขั้นตอนในการปฏิบัติงานย่อยออกมาซึ่งเราเรียกว่า การวิเคราะห์งานย่อย (Task Analysis) ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์เพื่อหา ความรู้(knowledge) และ ทักษะ (Skill) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการฝึกตามความสามารถปฏิบัติงานได้แล้วแต่ถ้าจะให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้น คือ งานสะอาด เรียบร้อย เสร็จตรงเวลา ผู้นั้นควรมีเจตคติ (Attitude ) ที่ดีด้วย

 

 

  ความหมาย

 1. งานJob คือตำแหน่งงานหนึ่งๆ ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติภารกิจตามทีกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง
 2. หน้าที่(Duty) คือการจัดกลุ่มภาระ กิจที่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
 3. ภารกิจTask คือกิจกรรมการทำงานที่สังเกตได้ มีการกำหนดระยะเวลาทำงานที่จำกัด และนำไปสู่การผลิต การบริการ หรือการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
 4. ขั้นตอนการทำงาน(step) คือ ส่วนประอบย่อยๆของภารกิจ ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ 2 ขั้นขึ้นไป ประกอบเป็นหนึ่งภารกิจ