++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

เครือข่ายภาค 8

 

หน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :เวปไซด์อื่น ๆ :
 

ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่

saline solution
Www.free-counter-plus.com
 

 

 

 


 


 

 


  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่ง ศพจ.กำแพงเพชร ได้บริการตรวจเช็ค
ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยนต์ให้กับผู้ร่วมงาน โดยผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โตหมู่ 8 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผอ.ศพจ.กำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่ ศพจ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศพจ.กำแพงเพชร
เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
เปิดฝึกอบรม หลักสูตร "ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ"
ศพจ.กำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) สาขากำแพงเพชร จำกัด
จัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน ตามโครงการคลีนิคพัฒนาฝีมือแรงงาน
เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแแรงงานให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ในหลักสูตร
"ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ" ในระหว่างวันที่ 5 -7 เมษายน 2557 ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
สาขากำแพงเพชร จำกัด อ.เมืองกำแพงเพชร ซึ่งนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้ด้วย
ร่วมประชุมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ซึ่งดำเนินการโดย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงานในเครือข่าย เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2557 ณ ห้องโกลเด้นท์ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายอำนวย ตั้งเจริญชัย) เป็นประธานในการประชุม
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รว่มพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องใน
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ
หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
(นายสุรพล วาณิชเสนี) เป็นประธานในพิธี
เปิดฝึก อบรมภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฝึกอบรมภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับผู้ที่ต้อง
การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ
ในระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทพบดี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
ในการนี้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตรวจเยี่ยม
การฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด และเข้าสู่กระบวน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กหรือเยาวชนให้มี
ูความสามารถในวิชาชีพช่างตามความถนัด สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไปประกอบอาชีพ เพิ่มพูนรายได้แก่ตนเองและครอบครัว สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมกับบุคคล
อื่นในสังคมได้อย่างปกติ โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
(นายอุทัย พิศวง) และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร (นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด)
เป็นผู้ลงนาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยาน
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ท่านผู้พิพากษาสมทบร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
เปิดฝึกอบรม หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลไทรงาม อ.ไทรงาม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาล ในหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" อบรมในระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557
ณ โรงพยาบาลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เปิดฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ"
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท คูโบต้า กำแพงเพชร (ฮั้งเฮงหลี) จำกัด จัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน ตามโครงการคลีนิคพัฒนาฝีมือแรงงาน
เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแแรงงานให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ หลักสูตร "การสร้างทัศนคติและ
พลังแห่งความคิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จ" ในวันที่ 15 มีนาคม
และหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ" ในวันที่ 16 มีนาคม 2557 ณ
บริษัท คูโบต้า กำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด อ.เมือง จ.กำแพงเพชรซึ่งนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้ด้วย
เปิดฝึกอบรม การประกอบอาหารไทย ตามโครงการรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรม การประกอบอาหารไทย ตามโครงการรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านอาหาร ในพื้นที่บ้านเนินมะกอกน้อย อ.โกสัมพีนครระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 และดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขา ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ในวันที่ 15-16
มีนาคม 2557 ซึ่งนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมในการทดสอบครั้งนี้ด้วย
เปิดฝึกอบรม หลักสูตร "หัวหน้างานกับการเปลี่ยนแปลง"
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร
จัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน ตามโครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่
เพื่อพัฒนาผลิตภาพแแรงงานให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ หลักสูตร "หัวหน้างานกับการเปลี่ยนแปลง"
ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร

เปิดฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 5
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานที่ต้องการไปทำงานใน
ต่างประเทศ ฝึกในระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาศต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เนื่องในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน(นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์)/ ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 2 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555