++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

เครือข่ายภาค 8

 

หน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :เวปไซด์อื่น ๆ :
 

ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่

saline solution
Www.free-counter-plus.com
 

 

 

 


 


 

 


  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ร่วมประชุมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ซึ่งดำเนินการโดย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงานในเครือข่าย เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2557 ณ ห้องโกลเด้นท์ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายอำนวย ตั้งเจริญชัย) เป็นประธานในการประชุม
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รว่มพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องใน
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ
หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
(นายสุรพล วาณิชเสนี) เป็นประธานในพิธี
เปิดฝึก อบรมภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฝึกอบรมภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับผู้ที่ต้อง
การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ
ในระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทพบดี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
ในการนี้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตรวจเยี่ยม
การฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด และเข้าสู่กระบวน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กหรือเยาวชนให้มี
ูความสามารถในวิชาชีพช่างตามความถนัด สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไปประกอบอาชีพ เพิ่มพูนรายได้แก่ตนเองและครอบครัว สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมกับบุคคล
อื่นในสังคมได้อย่างปกติ โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
(นายอุทัย พิศวง) และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร (นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด)
เป็นผู้ลงนาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยาน
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ท่านผู้พิพากษาสมทบร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
เปิดฝึกอบรม หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลไทรงาม อ.ไทรงาม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาล ในหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" อบรมในระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557
ณ โรงพยาบาลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เปิดฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ"
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท คูโบต้า กำแพงเพชร (ฮั้งเฮงหลี) จำกัด จัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน ตามโครงการคลีนิคพัฒนาฝีมือแรงงาน
เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแแรงงานให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ หลักสูตร "การสร้างทัศนคติและ
พลังแห่งความคิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จ" ในวันที่ 15 มีนาคม
และหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ" ในวันที่ 16 มีนาคม 2557 ณ
บริษัท คูโบต้า กำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด อ.เมือง จ.กำแพงเพชรซึ่งนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้ด้วย
เปิดฝึกอบรม การประกอบอาหารไทย ตามโครงการรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรม การประกอบอาหารไทย ตามโครงการรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านอาหาร ในพื้นที่บ้านเนินมะกอกน้อย อ.โกสัมพีนครระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 และดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขา ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ในวันที่ 15-16
มีนาคม 2557 ซึ่งนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมในการทดสอบครั้งนี้ด้วย
เปิดฝึกอบรม หลักสูตร "หัวหน้างานกับการเปลี่ยนแปลง"
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร
จัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน ตามโครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่
เพื่อพัฒนาผลิตภาพแแรงงานให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ หลักสูตร "หัวหน้างานกับการเปลี่ยนแปลง"
ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร

เปิดฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 5
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานที่ต้องการไปทำงานใน
ต่างประเทศ ฝึกในระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาศต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เนื่องในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน(นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์)/ ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 2 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555