++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

เครือข่ายภาค 8

 

หน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร :



เวปไซด์อื่น ๆ :




 

ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่

saline solution
Www.free-counter-plus.com
 

 

 

 


 


 

 


  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานดีเด่น
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.ศพจ.กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบัน/
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานดีเด่น ประจำปี 2557 ในการคัดเลือกรอบสุดท้ายของระดับประเทศ ซึ่งมีศูนย์ฯ
กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พัทลุง และระยอง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
เปิดหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสถานประกอบกิจการ ในหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" อบรมในระหว่างวันที่ 4 - 8
สิงหาคม 2557 ณ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ร่วมเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
นางพรรณมณีมัย จีนสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จโดยมีนาย นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งนายจ้างได้นำแรงงานต่างด้าวมาจัดทำทะเบียน ออกบัตรประจำตัว
และตรวจสุขภาพ โดยมีนางเสาวภา พรเกิด จัดหางานจังหวัด ให้การตัอนรับ
จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างซ่อมรถยนต์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรอง
รับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ โดยฝึกระหว่างวันที่ 19
กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557 และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555

> สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร 9 ธ.ค. 57
- แบบฟอร์มใบเสนอราคา
- แบบฟอร์มปร.๕.(ก)ปร.๔
> สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียนฯ จำนวน 3 หลักสูตร
> สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558
> สอบราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2558
> สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558

> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20 มค 58
> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน



หน่วยงานกระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์องค์กรระหว่างประเทศ