8.งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่ รูปภาพ คำศัพท์/คำอ่าน คำแปล
1
labour relations (เล'เบอะ รีเล'เชิน)

แรงงานสัมพันธ์
2
layoff(เล'ออฟ)

การเลิกจ้าง
3

line manager (ไลน แมน'นิจเจอะ)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต
4

motivate (โม'ทะเวท)
จูงใจ

5


occupation (ออคคิวเพ'เชิน)
อาชีพ,การงาน

อ้างอิง http://www.jobsiam.com/ May 2, 2012