ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2562

จันทร์ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


 หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว0363 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปฏิทินการดำเนินงานตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัด และแบบประเมินพฤติกรรม (สมรรถนะ) การปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 

 เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

   ลงนามรับทราบแบบประเมินพฤติกรรม (สมรรถนะ) การปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการหน่วยงาน   หมายเหตุ : 1. ตัวชี้วัดสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานกำหนดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คลิกที่นี่

                        2. ตัวชี้วัดที่มีการปรับแก้ไข ภายหลังการชี้แจงกรอบการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินปี 2562

 เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน และเลื่อนขั้นค่าจ้าง รอบการประเมินที่ 1/2562

ข้าราชการ
  1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงาน (สั่งพิมพ์ได้จากระบบ DPIS และสำหรับกรณีที่ไม่ได้บันทึกตัวชี้วัดผ่านระบบให้จัดทำในรูปแบบเอกสารตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนด
  2. ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
  3. ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
  4. แบบสรุปสถิติวันลาของข้าราชการในรอบ 6 เดือน

  5. แบบบัญชีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  6. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กองหรือเทียบเท่า ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 612/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
  7. แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
  8. แบบบันทึกความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพนักงานราชการ

เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน และเลื่อนขั้นค่าจ้าง รอบการประเมินที่ 2/2562
ข้าราชการ
  1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงาน (สั่งพิมพ์ได้จากระบบ DPIS และสำหรับกรณีที่ไม่ได้บันทึกตัวชี้วัดผ่านระบบให้จัดทำในรูปแบบเอกสารตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนด
  2. ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
  3. ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
  4. แบบสรุปสถิติวันลาของข้าราชการในรอบ 6 เดือน

  5. แบบบัญชีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  6. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กองหรือเทียบเท่า ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 612/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
  7. แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
  8. แบบบันทึกความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแล้ว (ยกเว้นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงาน)

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ
   - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
    - เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (ตามข้อ 1 หรือ 2)
   เเบบสรุปข้อมูลสถิติวันลาของพนักงานราชการ
   เเบบบัญชีผลการพิจารณาผลการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

เข้าชม : 32301กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400