ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2562

จันทร์ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554    แบบฟอร์มประเมินพนักงานราชการ     


   แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และปฏิทินการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 09633 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


บบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
(กรณีข้าราชการที่ไม่สามารถบันทึกลงระบบ DPIS ให้ทำเป็นเอกสาร) 

   แบบประเมินตัวชี้วัด (70%)
 
  แบบประเมินสมรรถนะ (25%)

 
   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินปี 2564   การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่  1/2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง
31 มีนาคม 2563)
    -  หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0403/ว 03098 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 (หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด)

    จัดส่งเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือนโดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ส่งไปยังระบบ e-PAS 
    ดังนี้

  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
 (คำสั่ง กพร. ที่ 1389/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ)
  3. ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (มีระดับให้ใส่มาด้วย เช่น ดีเด่น 1 ดีเด่น 2)
  4. ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

  5แบบสรุปสถิติวันลาของข้าราชการในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) (จัดทำและสั่งปริ๊นจากระบบ e-PAS)
  6แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (สามารถใช้แบบสรุปผลงานที่ส่งผู้ว่าฯได้)
  7. แบบบัญชีพิจารณาผลการเลื่อนเงินข้าราชการ  (จัดทำและสั่งปริ๊นจากระบบ e-PAS)

 (ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2563 และระหว่างนี้รบกวนจนท.ที่เกี่ยวข้องติดตามข่าวสารผ่านทางกลุ่มไลน์ e-PAS ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ)

บบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
(กรณีข้าราชการที่ไม่สามารถบันทึกลงระบบ DPIS ให้ทำเป็นเอกสาร) 

   แบบประเมินตัวชี้วัด (70%)
 
  แบบประเมินสมรรถนะ (25%)
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1/2563

การของข้าราชการ หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว0363 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปฏิทินการดำเนินงานตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัด และแบบประเมินพฤติกรรม (สมรรถนะ) การปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 

 เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

   ลงนามรับทราบแบบประเมินพฤติกรรม (สมรรถนะ) การปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการหน่วยงาน   หมายเหตุ : 1. ตัวชี้วัดสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานกำหนดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คลิกที่นี่

                        2. ตัวชี้วัดที่มีการปรับแก้ไข ภายหลังการชี้แจงกรอบการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินปี 2562

 เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน และเลื่อนขั้นค่าจ้าง รอบการประเมินที่ 1/2562

ข้าราชการ
  1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงาน (สั่งพิมพ์ได้จากระบบ DPIS และสำหรับกรณีที่ไม่ได้บันทึกตัวชี้วัดผ่านระบบให้จัดทำในรูปแบบเอกสารตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนด
  2. ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
  3. ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
  4. แบบสรุปสถิติวันลาของข้าราชการในรอบ 6 เดือน

  5. แบบบัญชีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  6. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กองหรือเทียบเท่า ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 612/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
  7. แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
  8. แบบบันทึกความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพนักงานราชการ

เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน และเลื่อนขั้นค่าจ้าง รอบการประเมินที่ 2/2562
ข้าราชการ
  1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงาน (สั่งพิมพ์ได้จากระบบ DPIS และสำหรับกรณีที่ไม่ได้บันทึกตัวชี้วัดผ่านระบบให้จัดทำในรูปแบบเอกสารตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนด
  2. ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
  3. ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
  4. แบบสรุปสถิติวันลาของข้าราชการในรอบ 6 เดือน

  5. แบบบัญชีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  6. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กองหรือเทียบเท่า ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 612/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
  7. แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
  8. แบบบันทึกความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแล้ว (ยกเว้นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงาน)

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ
   - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
    - เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (ตามข้อ 1 หรือ 2)
   เเบบสรุปข้อมูลสถิติวันลาของพนักงานราชการ
   เเบบบัญชีผลการพิจารณาผลการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

เข้าชม : 42068กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400