ข่าวประชาสัมพันธ์
การจััดสรรวงเงิินสำำหรัับการเลืื่่อนเงินเดือนข้าราชการ

พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2556


 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0415/ว 1545 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 เเจ้งหน่วยงานในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการจัดสรรวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
      
         
1. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรวงเงินสำหรับเืลื่อนเงินเดือนข้าราชการ แนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0415/ว545 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
 
         
2. คำชี้แจงการบริหารวงเงินและการจัดทำแบบบัญชีการพิจารณาการเลื่อนเงินเืดือนข้าราชการ 
 
          3.
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเ้ดือนสำหรับการเลื่อนเงินเ้ดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง
 
          4. ตัวอย่าง การกรอกข้อมูล/จัดทำแบบบัญชีการพิจารณาการเลื่อนเงินเืดือนข้าราชการ
 
          5. ขั้นตอนการจัดทำบัญชีการพิจารณาการเลื่อนเงินเืดือนข้าราชการ
                  5.1 ให้แต่ละหน่วยงานดาวน์โหลดบัญชีการพิจารณาการเลื่อนเงินเืดือนข้าราชการตามลิ้งค์รายชื่อของแต่ละหน่วยงานที่กำหนดให้
                  5.2 ตรวจสอบรายชื่อ/
วงเงินที่ได้รับการจัดสรรกับรายละเอียดการจัดสรรวงเงินในข้อ 1 ให้ถูกต้อง
                  5.3 ก่อนกรอกข้อมูลให้อ่านรายละเอียดคำชี้แจงที่กำหนด และดูตัวอย่างก่อนดำเนินการจัดทำ 
                  5.4 หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อฝ่ายบำเหน็จฯ 022476604 หรือสายใน 408

           6. ให้แต่ละหน่วยงานส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเืดือนดังนี้
              
  - ส่งแบบบัญชี
ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (ตามแบบที่กำหนด) ทางEmail:dsdbumnet@hotmail.com
                - ่งแบบบัญชีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามแล้ว ภายในวันที่ 25 เมษายน 2556    
                                                 
                                                               ***********************
ดาวน์โหลดบัญชีการพิจารณาการเลื่อนเงินเืดือนข้าราชการได้ตามลิ้งค์ของแต่ละหน่วยงานี่กำหนดด้านล่าง


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักงานผู้ตรวจฯ สำนักงานเลขาฯ กลุ่มกฎหมาย กองการเจ้าหน้าที่
สำนักพัฒนามาตรฐานฯ กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มตรวจสอบภายใน กองคลัง
สำนักพัฒนาผู้ฝึกฯ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานฯ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองยุทธศาสตร์ฯ กองวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
สพภ.1 สมุทรปราการ
ศพร.กทม. ศพจ.นนทบุรี ศพจ.ปทุมธานี
       
สพภ. 2 สุพรรณบุรี ศพจ.พระนครศรีอยุธยา ศพจ.อ่างทอง ศพจ.ลพบุรี
  ศพจ.สิงห์บุรี
ศพจ.สระบุรี
 
       
สพภ. 3 ชลบุรี ศพจ.ฉะเชิงเทรา
ศพจ.สระแก้ว
ศพจ.จันทบุรี
  ศพจ.ปราจีนบุรี
ศพจ.ระยอง
ศพจ.ตราด
       
สพภ. 4 ราชบุรี
ศพจ.ประจวบคีรีขันธ์ ศพจ.สมุทรสงคราม
ศพจ.นครปฐม
  ศพจ.กาญจนบุรี ศพจ.สมุทรสาคร ศพจ.เพชรบุรี
       
สพภ. 5 นครราชสีมา
ศพจ.นครนายก
ศพจ.บุรีรัมย์
ศพจ.ชัยภูมิ
  ศพจ.สุรินทร์
 
       
สพภ. 6 ขอนแก่น
ศพจ.หนองคาย ศพจ.สกลนคร ศพจ.กาฬสินธุ์
  ศพจ.หนองบัวลำภู ศพจ.อุดรธานี ศพจ.เลย
  ศพจ.มหาสารคาม
ศพจ.บึงกาฬ  
       
สพภ. 7 อุบลราชธานี
ศพจ.ศรีสะเกษ
ศพจ.มุกดาหาร
ศพจ.ยโสธร
  ศพจ.อำนาจเจริญ
ศพจ.ร้อยเอ็ด
ศพจ.นครพนม
       
สพภ. 8 นครสวรรค์
ศพจ.อุทัยธานี
ศพจ.ชัยนาท
ศพจ.ตาก
  ศพจ.กำแพงเพชร
ศพจ.พิจิตร
 
       
สพภ. 9 พิษณุโลก
ศพจ.อุตรดิตถ์
ศพจ.สุโขทัย
ศพจ.แพร่
  ศพจ.เพชรบูรณ์
ศพจ.น่าน
 
       
สพภ. 10 ลำปาง
ศพจ.เชียงใหม่ ศพจ.แม่ฮ่องสอน
ศพจ.ลำพูน
  ศพจ.เชียงราย
ศพจ.พะเยา
สพน.เชียงแสน
       
สพภ. 11 สุราษฎร์ธานี
ศพจ.นครศรีธรรมราช
ศพจ.ชุมพร
ศพจ.พังงา
  ศพจ.ระนอง ศพจ.ภูเก็ต
ศพจ.กระบี่
       
สพภ. 12 สงขลา ศพจ.พัทลุง ศพจ.ปัตตานี
ศพจ.ตรัง
  ศพจ.นราธิวาส ศพจ.ยะลา
ศพจ.สตูล

เข้าชม : 3556กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400