ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ศุกร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2555      1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 73 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
      2. บัญชีเงินเพิ่มสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555
   
  3. บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ของเดิม-ใหม่) (ปรับเฉพาะบางขั้น)
      4. บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ กลุ่ม 1-4 ภายหลังการปรับ
      5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำ** สำหรับรายละเอียดอัตราค่าจ้างที่ได้รับตามคำสั่ง 512/2555 และ คำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง (รอบ 1 เม.ย. 55) ภายหลัง การปรับอัตราค่าจ้าง ตามคำสั่งที่ 513/2555  ส่งไปพร้อมกับหนังสือถึงหน่วยงาน ดังนี้
                    
                      ส่วนกลาง ส่งไปพร้อมกับหนังสือที่ รง 0415/ว 3203 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555

                      ส่วนภูมิภาค ส่งไปพร้อมกับหนังสือที่ รง 0415/ว 3201 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555


เข้าชม : 8323กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400