คำสั่ง
หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว3453 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

พุธ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564


สำเนาคำสั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 1445/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม

เข้าชม : 529กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400