ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงแรงงาน

อังคาร ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564


กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอแจ้งสำเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 
สังกัดกระทรวงแรงงาน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2564 ใน วัน เวลาราชการ

  โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและเอกสารตามที่กำหนด ได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
    กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
                  ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียด ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่1.หนังสือแจ้งเวียน
                                           2.ประกาศ กพร.
                                                         3.ประกาศ กสร.
                                           4.ประกาศ สป.
                                           5.ประกาศ สปส.
                                           6.ใบหน้า ใบสมัคร
                                           7.แบบใบสมัคร
                                           8.แบบแสดงผลงาน
                                           9.แบบวิสัยทัศน์
                                                       10.หลักสูตรอบรม
เข้าชม : 765กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400