ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
การขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน     - หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว3416 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564

 

     - หนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0204.3/ว 1688 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

 

     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. 2563

 

     - หลักฐานประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน


การขอพระราชทานฯ ดำเนินการได้ปีละ 2 ครั้ง 

ครั้งแรกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งเอกสารให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และครั้งที่สองภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี  


      ทั้งนี้  สำหรับครั้งแรก ขอให้จัดส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 

กองบริหารทรัพยากรบุคคลจะเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนในครั้งต่อไป


เข้าชม : 896กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400