คำสั่ง
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 1 ราย และการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 25 ราย

พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564องบริหารทรัพยากรบุคคลขอแจ้งคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  หนังสือแจ้งเวียน

       1. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คำสั่งที่ 1439/2564

2. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่คำสั่งที่ 1440/2564
3. การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่คำสั่งที่ 1441/2564


โดยขอให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง(ย้าย) ดำเนินการมอบหมายงานและให้ไปรายงานตัว
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564


สำหรับหนังสือแจ้งมอบหมายงานจะดำเนินการจัดส่งผ่านทางระบบ e-sarabun ทั้งนี้ หน่วยงานใดที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือฉบับจริง เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถโทรมาแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 02 – 2470305 (ติดต่อคุณ  นันธิดา /พันธ์นิชา)


เข้าชม : 2282กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400