ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด 2.1 : ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล

ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


แบบฟอร์มในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน 

ประจำปีงบประมาณ 2565 ตัวชี้วัด 2.1 ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล

 

(ตัวชี้วัดหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)


เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัด
https://drive.google.com/file/d/1gTdsuqRlL2uKaeDOqhPROXLHGcHLw3uT/view?usp=sharing

กรอบการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 2.1 (รอบที่1)
https://www.canva.com/design/DAE0io1VbB8/tWDClBpqiziUsMdcCEtsMA/view?website#4

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งแบบฟอร์มในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยหน่วยงานในสังกัดสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

(แบบ บค.04 - 06) 

 

ผ่านทางเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล http://home.dsd.go.th/hr/ 

หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  แบบบค. 04 (สิ้นสุดกำหนดส่งภายในวันที่ 8 ธ.ค. 2564 เวลา 16.30 น.)

https://forms.gle/mrUjjSwKkWUXQTVM6แบบบค. 05 

รอบที่ 1 : ผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

รอบที่ 2 : ผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565

https://forms.gle/zc5eqCT9uUjQmnXH6


 

 

 

แบบบค. 06

รอบที่ 1 : ผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

รอบที่ 2 : ผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565

https://forms.gle/8NXM8Zph8zjAChyU7


 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์  0 2643 4984 ต่อ 418, 420 

Email : dcofdsd@gmail.com

Facebook กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.facebook.com/HRDDSD/

เข้าชม : 13652กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400