คำสั่ง
ขอแจ้งคำสั่งการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ รวมจำนวน 38 ราย

อังคาร ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอแจ้งคำสั่งการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 
และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ รวมจำนวน 38 ราย

โดยขอให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ดำเนินการมอบหมายงานและให้ไปรายงานตัว
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 1.หนังสือแจ้งเวียนสำหรับหนังสือแจ้งมอบหมายงานจะดำเนินการจัดส่งผ่านทางระบบ e-sarabun ทั้งนี้ หน่วยงานใดที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือฉบับจริง เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถโทรมาแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 02 – 2470305 (ติดต่อคุณ  นันธิดา /พันธ์นิชา)


เข้าชม : 2609กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400