ประกาศ
หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 3170 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

เข้าชม : 1135กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400