คำสั่ง
ขอแจ้งคำสั่งการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 17 ราย

พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอแจ้งคำสั่งการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 17 ราย

โดยขอให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง(ย้าย) ดำเนินการมอบหมายงานและให้ไปรายงานตัว
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 1.หนังสือแจ้งเวียน


สำหรับหนังสือแจ้งมอบหมายงานจะดำเนินการจัดส่งผ่านทางระบบ e-sarabun ทั้งนี้ หน่วยงานใดที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือฉบับจริง เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถโทรมาแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 02 – 2470305 (ติดต่อคุณ  นันธิดา /พันธ์นิชา)

เข้าชม : 2163กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400