ประกาศ
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


      หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 3099 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเรียกดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้เข้าชม : 677กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400