คำสั่ง
ขอส่งคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อังคาร ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


 
        ***คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 1299/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ***

              แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

เข้าชม : 1078กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400