ประกาศ
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

ศุกร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ประกอบด้วยแบบแสดงข้อมูลบุคคล 
แบบแสดงผลงาน และแบบข้อเสนอวิสัยทัศน์ จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 6 ชุด)
พร้อมภาพถ่าย (ชุดปกติขาว) ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 5 รูป
ได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง   1. หนังสือแจ้งเวียน

เข้าชม : 1487กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400