คำสั่ง
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน

ศุกร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
ดาวน์โหลดเอกสาร     1. หนังสือแจ้งเวียน

เข้าชม : 692กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400