ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย

จันทร์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 2517 ลงวันที่ 19 ต.ค. 63
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เข้าชม : 561กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400