คำสั่ง
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน 2 คำสั่ง

จันทร์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 505/2563 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 73 ราย 
โดยมีข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 8 ราย 

และคำสั่ง ที่ 506/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เข้าชม : 1450กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400