ประกาศ
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศุกร์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.pdf <<<

Laughingให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเวลาดังต่อไปนี้

 

วัน/ห้องสอบ

ตำแหน่ง

เวลา

เลขประจำตัวสอบ

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

๑๐๐๑ – ๑๐๒๐

 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๐๒๑ – ๑๐๔๐


Laughingให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไปรายงานตัวตามกำหนดเวลา ดังนี้


                  
      
ภาคเช้า         รายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

                        ภาคบ่าย        รายงานตัว เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.


Laughingให้ผู้เข้ารับการประเมินนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ถือบัตรมาแสดงตนด้วย หากผู้ใดไม่เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ในครั้งนี้


เข้าชม : 1568กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400