ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๕/๖๓ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


เพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ข้าราชการที่มีความสามารถเป็นผู้นำสำคัญในการประสานความร่วมมือ มีศักยภาพในการขยายผลจิตอาสาสามารถปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ๙๐๔ และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๕/๖๓ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน ๖ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ถึง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ทั้งนี้ ให้ส่งใบสมัครพร้อมประวัติบุคคลสังเขปตามแบบฟอร์มที่แนบ ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

ลิงก์รายละเอียดและเอกสารประกอบการรับสมัคร 

https://bit.ly/3ddtzcz


เข้าชม : 541กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400