ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องมือสำรวจทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment)

จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


         หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง0403/ว07470 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เครื่องมือสำรวจทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) ดำเนินการสำรวจทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ ที่ http://dg-sa.tpqi.go.th/home หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือ โดยในส่วนการประเมินตนเองหัวข้อ “กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน” ให้เลือกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามเอกสารแนบ และหัวข้อ “ระดับพัฒนาการด้านดิจิทัลเป้าหมายของหน่วยงาน” ให้เลือกระยะที่ 2 “องค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing)” ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเครื่องมือสำรวจทักษะดิจิทัลฯ ได้ที่ https://bit.ly/2zYkULx

เข้าชม : 6599กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400