ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศุกร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


       กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งแบบฟอร์มในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึก
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยหน่วยงานในสังกัดสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (แบบ บค.01-03)

ผ่านทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล www.home.dsd.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ กลุ่มงานวินัยและจริยธรรม

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 3579

เข้าชม : 507กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400