ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

พุธ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563         
 
     
 
ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค่าน้ำหนักตัวชี้วัดของพนักงานราชการ
        ทั้ง 3 กลุ่มงาน   เอกสารที่ต้องส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
      รอบที่ 2/2563 ดังนี้

            1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (สแกนส่งเป็น pdf มาที่ระบบ 
               e-pas)
               pdf มาที่ระบบ e-pas)
               สแกนส่งเป็น pdf มาที่ระบบ e-pas) 
          4. เเบบสรุปข้อมูลสถิติวันลาของพนักงานราชการ (ปริ๊นจาก e-pas  ให้ผอ.ลงนาม
              แล้วสแกนส่งเป็น pdf มาที่ระบบ e-pas) 
          5. แบบบัญชีผลการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพรก. (ปริ๊นจาก e-pas  ให้ผอ.ลงนาม
              แล้วสแกนส่งเป็น pdf มาที่ระบบ e-pas)            

   ***  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ***
ของพนักงานราชการทั่วไป เเละการเลื่อนค่าตอบเเทนพนักงานราชการทั่วไป ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

เข้าชม : 750กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400