ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

พุธ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 (ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ)
 
(
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน)

       ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยงานส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบที่กำหนดข้างต้นให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไฟล์ PDF ไปที่ระบบ e-PAS
     - หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ


เข้าชม : 797กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400