ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

พุธ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


   การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่  1/2563 (
1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563)
    -  หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0403/ว 07330 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 (หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด)    จัดส่งเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือนโดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ส่งไปยังระบบ e-PAS 
    ดังนี้

  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
 (คำสั่ง กพร. ที่ 1389/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ)
  3. ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (มีระดับให้ใส่มาด้วย เช่น ดีเด่น 1 ดีเด่น 2)
  4. ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

  5แบบสรุปสถิติวันลาของข้าราชการในรอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) (จัดทำและสั่งปริ๊นจากระบบ e-PAS)
  6แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (สามารถใช้แบบสรุปผลงานที่ส่งผู้ว่าฯได้)
  7. แบบบัญชีพิจารณาผลการเลื่อนเงินข้าราชการ  (จัดทำและสั่งปริ๊นจากระบบ e-PAS)

 (ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และระหว่างนี้รบกวนจนท.ที่เกี่ยวข้องติดตามข่าวสารผ่านทางกลุ่มไลน์ e-PAS ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ)

บบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
(กรณีข้าราชการที่ไม่สามารถบันทึกลงระบบ DPIS ให้ทำเป็นเอกสาร) 

   แบบประเมินตัวชี้วัด (70%)
 
  แบบประเมินสมรรถนะ (25%)
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 2/2563

การของข้าราชการ


เข้าชม : 1483กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400