ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ้างพนักงานราชการทั่วไป รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)

จันทร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


การจ้างพนักงานราชการทั่วไป รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)
- หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ รง 0403/07279 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 

หน่วยงานส่วนกลาง

หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ กรณีที่ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ ให้รักษาการเป็นผู้ลงชื่อในสัญญาจ้าง
              -สถาบันฯ 1 - 25   » ตัวอย่าง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
             ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

             - สำนักงานฯ         » ตัวอย่าง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
                     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
     อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เลขที่สัญญาจ้างเดิม/เลขที่สัญญาจ้างใหม่


หมายเหตุ พนักงานราชการทั่วไป ที่ต่อสัญญาจ้าง รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567) เกษียณอายุก่อนปี พ.ศ.2567
                   ให้สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ ปีที่เกษียณอายุราชการ


เข้าชม : 3623กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400