คำสั่ง
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 1145/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

จันทร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 1145/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563
เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและจ้างพนักงานราชการทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ 
รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)

โดยขอให้ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป ที่ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ 
รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567) ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ลูกจ้างประจำดำเนินการมอบหมายงานและไปรายงานตัว ประมาณวันที่ 15 ตุลาคม 2563 พร้อมด้วยสถิติวันลา และ ก.พ. 7 
2. ให้พนักงานราชการทั่วไปไปรายงานตัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 พร้อมด้วยสถิติวันลา และ ก.พ. 7

สำหรับหนังสือให้ไปรายงานตัว จะดำเนินการจัดส่งให้ภายหลัง


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่    1. หนังสือแจ้งเวียน.pdf
                                                 2. คำสัั่ง http://58.97.18.56/~qrcode/binder1.pdf
หรือ Scan QR Code สำเนาคำสั่งได้ที่นี่ เข้าชม : 7428กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400