ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ

จันทร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2563เรื่อง การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ (ผอ.กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ/ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์/ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ/ผอ.สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ/ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์       เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 
กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลการส่งมอบงาน เเละส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

เข้าชม : 681กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400