ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน

ศุกร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


1. หนังสือแจ้งเวียน.pdf
เข้าชม : 2035กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400