ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอขอประกาศชื่่อนิติบุคคล และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2563           หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 2173 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563
เรื่อง การเสนอขอประกาศชื่่อนิติบุคคล และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

เข้าชม : 637กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400