ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อังคาร ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2563การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ประจำปี 2564

- หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 2163 ลงวันที่ 
8 กันยายน 2563 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) 
ประจำปี 2564
1. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
2. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23  ปัตตานี
3. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
4. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช

หนังสือแจ้งเวียน 5 หน่วยงาน
เอกสารแนบ
แบบรับรองคุณสมบัติ และความประพฤติเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เข้าชม : 601กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400