คำสั่ง
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน

พุธ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 398/2563 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 36 ราย และคำสั่ง ที่ 399/2563 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งดังกล่าว 
ดำเนินการมอบหมายงานและไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2563
สำหรับหนังสือแจ้งให้มอบหมายงานและไปรายงานตัว จะดำเนินการจัดส่งให้ภายหลัง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 1. หนังสือแจ้งเวียน.pdf

เข้าชม : 1757กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400